Adatkezelési szabályzat és felhasználási feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A honlap használatával a felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak
Definíciók:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Sárközy Csongor – adatvedelem@melador.hu

Az adatkezelés és jogalapja
Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése és tárolása, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg. A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való regisztrációval adják meg.
A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából.
A Szolgáltató honlapjának és egyes szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.
A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez a regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatokat:

  • becenév (belépési azonosító)
  • e-mail cím
  • vezeték- és keresztnév

A regisztráció során a felhasználó opcionálisan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:

  • intézmény rövid neve
  • intézmény weboldala

A felhasználónak továbbá a regisztráció során meg kell adnia egy jelszót. Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során különleges adatot nem kezel.
A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató anonim jelleggel, kizárólag statisztikai célra és a Honlap biztonságának védelmére használja fel.
A Honlap ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából illetve a szolgáltatások biztosítása során. Ezen adatokat a felhasználó a saját böngészőjéből önállóan is törölheti.

Adattovábbítás
A Szolgáltató a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat nem továbbítja. Az email cím, mint személyes adat az elektronikus értesítések kapcsán külföldi szervereken is áthaladhat, de személyes adat ott tárolásra nem kerül.

Az adatkezelés és -továbbítás célja
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása és a Honlap biztonságának védelme.
Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

Adatbiztonság
Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása és őrzése során.

Adatok módosítása, törlése
A felhasználó az adatainak módosítását belépés után az Adatlapján teheti meg.
A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni az Adatlapján keresztül. A kérelem nem vonatkozik a becenév mások által írott válaszaiban történő megemlítésére, illetve a felhasználó által korábban írt hozzászólások módosítására, kivéve, ha azok polgári nevet/lakcímet vagy telefonszámot tartalmaznak.
Szolgáltató a becenév/jelszó/emailcím adatokon kívül más módon a felhasználót nem azonosítja, így adatmódosítás és törlés kapcsán a felhasználó felelőssége, hogy bizonyítsa, hogy az adott felhasználói fiók hozzá tartozik (így be tud lépni hozzá).

Google Inc. tevékenysége
A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs ún. cookie-kat használ a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
A Google Inc. “Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatók.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Felelősség
Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár.

Szellemi tulajdonjog
Szolgáltató honlapjának tartalma eltérő megjelölés hiányában az Szolgáltató szellemi alkotása.
Az Szolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Felhasználási feltételek
Szolgáltató honlapjának tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi vagy üzletviteli tanácsadásnak, azt az Szolgáltató csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.
A Szolgáltató honlapjának letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Szolgáltató kizárja.

A Szolgáltató honlapján található külső hivatkozások (a melador.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Szolgáltató törli vagy módosítja.

A Szolgáltató honlapjának hozzászólásai, valamint a Szolgáltató honlapján megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Szolgáltató minden felelősséget kizár. Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Szolgáltató fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.